Wersja archiwalna z dnia

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 ZGOK logo
PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) znajduje się w Polskiej Wsi 24A
W PSZOKU-u przyjmowane są bezpłatnie frakcje selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, pochodzące wyłącznie z gospodarstw domowych, dostarczone przez mieszkańców Gminy Mrągowo, którzy złożyli stosowną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Do punktu przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:

 1. Odpady wielkogabarytowe tj. meble, kanapy, fotele, szafki, dywany, wykładziny, zlewy, wanny, gąbka opakowaniowa luzem, zużyte opony itp.- KONTENER NR 1;
 2. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny tj. telewizory, monitory komputerowe, komputery, radioodbiorniki, inny sprzęt audio-wideo, chłodziarki, zamrażarki, inny sprzęt AGD itp. - KONTENER NR 2;
 3. Tworzywa sztuczne i złom tj. wszelkie opakowania i inne elementy z tworzyw sztucznych wraz z opakowaniami wielomateriałowymi, styropian opakowaniowy - KONTENER NR 3;
 4. Opakowania z kartonu i papieru oraz wszelkiego rodzaju makulatura (prasa, książki) - KONTENER NR 4;
 5. Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzonych drobnych prac nie wymagających pozwoleń - KONTENER NR 5;
 6. Odpady stłuczki szklanej - KONTENER NR 6;
 7. Odpady niebezpieczne pochodzące z gospodarstw domowych takie jak; leki, baterie, akumulatory, świetlówki, niewykorzystane resztki lakierów, farb, klejów, olejów i innych substancji chemicznych. Odpady niebezpieczne płynne powinny znajdować się w oryginalnych opakowaniach producenta. Opakowania powinny posiadać etykiety i nie powinny być uszkodzone. - MAGAZYN ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH;

Do punktu nie będą przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

 1. Zmieszane odpady komunalne;
 2. Odpady budowlane zawierające azbest, papę, smołę itp.;
 3. Szkła hartowane, okienne
 4. Części samochodowe - zderzaki, części z tworzywa, szyby, itp.
 5. Odpady w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe;
 6. Odpady od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;
 7. Odpady nieprawidłowo posegregowane i zanieczyszczone w sposób uniemożliwiający klasyfikację odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska.
 8. Odpady organiczne, padłe zwierzęta

Uwaga:

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, czyli osoby, podmioty, które złożyły deklarację za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, w ramach ponoszonej opłaty mogą dostarczać tylko następujące frakcje selektywnie zebranych odpadów komunalnych: odpady z tworzyw sztucznych, opakowań z tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałych, odpady z papieru i tektury, opakowań z papieru i tektury, odpady ze szkła, opakowań ze szkła, odpady zielone, popioły z palenisk domowych .
Dla wskazanej grupy podmiotów pozostałe wytworzone przez nich frakcje odpadów powinny być zagospodarowywane poprzez zawarcie indywidualnych umów cywilno­prawnych z firmą wpisana do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmuje wyżej opisane odpady w godzinach otwarcia Stacji Przeładunkowej w Polskiej Wsi 24A (teren dawnego składowiska odpadów) - od poniedziałku do piątku w godz. 900-1600, w soboty 800-1400. Teren PSZOK-u znajduje się pod stałym dozorem kamer. Odpady przed złożeniem w kontenerze należy okazać pracownikowi PSZOK. W celu otrzymania poświadczenia dostarczenia odpadów należy zważyć odpady, korzystając z wagi najazdowej samochodowej, znajdującej się na terenie Stacji, Poświadczenie wydaje obsługa w budynku wagowym. Wszelkie wątpliwości dotyczące sposobu złożenia dostarczonych odpadów należy zgłaszać do pracownika PSZOK bądź obsługi wagi.